Over ons

< Terug

Expertisecentra

Het ministerie van VWS heeft na onderzoek door KPMG (mei 2019) vastgesteld dat voor een aantal Laag Volume Hoog Complexe Zorg (LVHC)-doelgroepen specifieke kennis en kunde nodig is om de kwaliteit van de zorg nu en in de toekomst te borgen. Het gaat dan om cliënten met een langdurige zorgvraag die specifieke kennis en kunde vergt om de kwaliteit van de zorg te borgen. De mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) behoren tot deze doelgroepen. Het betreft in Nederland enige tientallen mensen. Lees hier meer over de doelgroepafbakening LBS.

Deze hoog complexe zorg vraagt om nauwe samenwerking tussen verschillende disciplines binnen en buiten de keten voor LBS. Denk aan artsen, maatschappelijk werkenden, paramedici, GZ-psychologen en deskundigen op het gebied van verpleging en verzorging. Zij werken samen om bij te dragen aan goede diagnostiek en passen specifieke zorgprogramma’s toe om herstel van bewustzijn te bevorderen. Ook is een passende fysieke omgeving en deskundige begeleiding van cliënt en naasten nodig. Vanwege de opbouw van expertise is het belangrijk dat alle benodigde disciplines voor deze doelgroep onder één dak te vinden zijn. 

DEC & REC

Deze gespecialiseerde zorg wordt geleverd in een (onderdeel van een) instelling en wordt een expertisecentrum genoemd. Dat kan een Doelgroep Expertisecentrum (DEC) zijn of een Regionaal Expertisecentrum (REC).

Voordat mensen met een LBS in een DEC komen hebben zij doorgaans het Vroege Intensieve Neurorevalidatieprogramma (VIN) in het gespecialiseerde revalidatiecentrum Leijpark (onderdeel van Libra R&A) gevolgd. Als daar nog geen volledig bewustzijn is geconstateerd wordt in een DEC een langdurige intensief neurorevalidatieprogramma (LIN) geboden tot maximaal 2 jaar na het letsel. Wanneer er dan nog geen sprake van volledig bewustzijn dan kunnen mensen in een REC de chronische zorg gericht op zorg en welzijn ontvangen.

Ook is het de taak van deze expertisecentra om zo veel mogelijk kennis en expertise over deze gespecialiseerde zorg te ontwikkelen en met elkaar te delen.  

Voor de totstandkoming en verdere ontwikkeling van deze expertisezorg en de hiervoor benodigde kennisinfrastructuur is de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg (CELZ) ingesteld.

In onderstaande overzicht zijn de regionale en doelgroep expertisecentra LBS aangegeven.  

Expertisecentrum

Plaats

Functie

Aantal plaatsen*

Geldigheid*

Accoladezorg
locatie de Wijngaard

Bosch en Duin


DEC

6

4 jaar

Careyn
locatie de Plantage

Brielle

REC

4

4 jaar

PZC Dordrecht
locatie Crabbehoven

Dordrecht

DEC

8

4 jaar

REC

2

4 jaar

WZH
locatie Nieuw Berkendael

Den Haag

DEC

8

2 jaar

REC

4

2 jaar

* per 01-01-2024

Bron: Positief deskundigen advies van de Commissie Expertisecentra langdurige zorg voor doelgroepnetwerk LBS.