Kennis

< Terug

Patiënten in vegetatieve toestand

Gezondheidsraad

18 juli 1994

Dit advies gaat over een aantal problemen met betrekking tot patiënten die het bewustzijn onherstelbaar hebben verloren. Centraal staan een inventarisatie van de stand van medische kennis omtrent de zogenoemde vegetatieve toestand en een poging tot verantwoorde afwegingen betreffende de medische behandeling van patiënten voor wie redelijkerwijs is komen vast te staan dat zij zich blijvend in die toestand bevinden.

De commissie beoogt niet alle denkbare vragen aan de orde te stellen, laat staan te beantwoorden. In het licht van de centrale doelstelling kan dit advies niet fungeren als een spoorboekje voor beslissingen in individuele situaties. Dit advies reikt een aantal overwegingen aan voor ene belangrijk, en vaak richtingsbepalend element in individuele beslissingen, namelijk de duur van de vegetatieve toestand in relatie tot herstelkansen. Ook kan de commissie enkele op zichzelf belangwekkende juridische vragen slechts bespreken voor zover die noodzakelijk zijn om de gevraagde afwegingen te maken. Deze laatste beperking maakt overigens deel uit van de afspraken over afbakening met de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV). OM deze reden ontbreekt ook een paragraaf over noodzakelijke zorgvoorzieningen voor deze patiënten.